Menu

Hvorfor

Harlev Idræts- & Kulturcenter ønsker i samarbejde med HIK Fodbold at udvide med en alsidig udendørsfacilitet, der på samme vis som multihuset kan understøtte vores formål om at drive og vedligeholde et samlingssted for borgere, foreninger og institutioner i Harlev og Omegn.

Fra Aarhus Kommune har vi fået tilsagn til projektet og penge til udviklingen, og Aarhus Kommune har igen udvist tillid til vores initiativer - en af kommunens første bæredygtige kunstgræsbane. Vi har startet planlægningen, idet målet er, at kunstgræsbanen ved fælles hjælp står klar til brug i 2025.

Harlev IK’s grimme ælling
Grusbanen og dermed arealet, hvor kunstgræsbanen påtænkes etableret, udgør i dag et stort område i en central del af Harlev og med god adgang til byens øvrige idrætsfaciliteter, infrastruktur og stisystem. Qua den meget begrænsede brug af banen og løbende opvækst af ukrudt og andet ”grønt” ligger den ofte øde hen og fremstår trist og er ikke et naturligt aktiv for byen og HIK Fodbold. Den bruges som adgangsvej for cyklister og gående og kun sporadisk opstår der større aktiviteter. I tillæg inviterer ovenstående og vinterhalvårets mørke timer til jævnlig uhensigtsmæssig brug af området i den periode af året. Vi ser et stort potentiale i at udvikle området med henblik på at sikre et fortsat attraktivt og relevant tilbud til eksisterende og kommende medlemmer og dermed fastholde den høje foreningsdeltagelse og sikre sunde fritidstilbud. Og med de planlagte udvidelser af Harlev som by, vil dette kun forøges i de kommende år.

Udendørs vintertræning for HIK Fodbold
I dag foregår vintertræningen på vores lille multibane. Foreningens 400 medlemmer kan træne 45 min. pr. hold pr. uge. Med en kunstgræsbane vil der være mulighed for flere ugentlige træningspas for både ungdom og seniorer.

Idrætsundervisning Næshøjskolen

Næshøjskolen har over tid haft et stort ønske om et alternativ til idrætsundervisningen i Næshøjhallen henover vinteren. Med en aktivitetszone og en kunstgræsbane, vil Næshøjskolen i perioden fra medio oktober til 1. april kunne tilbyde udendørs idrætsundervisning på græs.

Flere medlemmer i Idrætsklubben
Vintertræning på kunstgræs vil med garanti sikre flere medlemmer til fodboldafdelingen. Vi oplever allerede i dag tilgang. At kunne udbyde 2 træningspas til alle hold henover vinteren, vil kunne fastholde og motivere vores talenter til at blive i Harlev IK.

DBU fodboldskole
DBU fodboldskolen besøger Harlev hver sommer i uge 26. Skolen er populær og ønsker øget aktivitet. Dette er dog ikke muligt grundet manglende baner. En kunstgræsbane vil kunne åbne op for 4 ekstra hold (vi har i dag venteliste).

Byudvikling i Harlev

Gældende kommuneplan fortæller, at Harlev får vokseværk. Harlev er perspektivområde og der forventes udvidelse af byen med mellem 375-425 parceller (særligt øst og syd for byen) i perioden 2025-2030. Udbygningen vil betyde flere aktive borgere på tværs af idræts- og kulturaktiviteter.

Stiforbindelse mellem skolestien og Næshøjskolen

Med en cykel- og gåsti langs baneanlægget vil cykelturen til skolen for byens børn blive forbedret betydeligt (sikker skole vej). Særligt henover vinterhalvåret hvor børnene i dag ledes via de trafikerede veje Gl. Stillingvej og Næshøjvej til skolen. Børnene i nord- og vestbyen vil kunne anvende den nye stiforbindelse. En stiforbindelse der vil være belyst i de mørke timer, hvilket turen over grusbanen ikke er i dag

Luk